اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/32822/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری