اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/43798/%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری