اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44101/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری