اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44118/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%90-%d8%b1%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87

اشتراک گذاری