اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44702/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری