اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44709/%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%90-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری