اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44711/%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری