اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44712/%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d8%b4

اشتراک گذاری