اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44716/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1

اشتراک گذاری