اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44717/%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87

اشتراک گذاری