اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/44720/%d8%aa%d8%b1%d8%ae%db%8c%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87

اشتراک گذاری