اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45341/%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری