اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45540/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-40-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری