اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45636/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c

اشتراک گذاری