اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45637/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c

اشتراک گذاری