اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45929/%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%a2%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری