اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45933/%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87

اشتراک گذاری