اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45934/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری