اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45935/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86

اشتراک گذاری