اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45942/%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%90-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری