اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45971/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%91%d8%aa%d9%90-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری