اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/45973/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری