اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47473/%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری