اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47474/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری