اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47475/%d8%af%d8%b1-%d8%b6%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری