اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47483/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d9%90-%d8%a8%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7

اشتراک گذاری