اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47484/%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری