اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47485/%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری