اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47486/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری