اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47684/%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری