اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47685/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری