اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47735/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری