اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47738/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%80-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری