اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/47739/%d8%aa%d9%84%d8%ae-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%b4%d8%a71-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری