اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48374/%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%90-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری