اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48375/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری