اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48379/%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%aa%d9%be%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری