اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48381/%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%90-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری