اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48903/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%90-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری