اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48909/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری