اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48910/%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%da%a9%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری