اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48911/%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری