اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48913/%da%af%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری