اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48914/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%90-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری