اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/48915/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d9%84%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری