اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49740/%d8%aa%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری