اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49741/%d8%af%d9%90%db%8c-%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88-%da%af%d9%84%db%8c%d9%86-%da%af%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1

اشتراک گذاری