اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49743/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری