اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49745/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری