اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://bandarvadarya.pmo.ir/fa/news/49746/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c

اشتراک گذاری